Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Færre strømbrudd i 2010

Dato: 14.07.2011

NVEs avbruddsstatistikk for 2010 viser at norske strømkunder i gjennomsnitt mistet strømmen i underkant 1,6 ganger i fjor.

Det er en nedgang fra tidligere år. I snitt varte hvert avbrudd i litt over en time.

Avbruddsstatistikken for 2010 viser at leveringspåliteligheten for strøm er stabil og god, sier Marit Lundteigen Fossdal, avdelingsdirektør i NVE.

Nøkkeltall for avbruddstatistikken 2010 er nå tilgjengelig på NVEs internettsider. Av tallene framgår det at antall avbrudd per kunde har vært synkende de siste årene. Hver strømkunde opplevde i gjennomsnitt 1,6 strømbrudd i 2010, mot 1,8 i 2009. I 2008 og 2007 var tilsvarende tall henholdsvis 2,1 og 2, 0. Varighet per avbrudd har holdt seg omtrent konstant på rundt en time.

Lite energi som ikke blir levert
Tallene viser at mengden ”ikke levert energi” (ILE), det vil si den mengden energi som ville ha vært levert til kunden dersom avbruddet ikke hadde inntruffet, er 0,1 promille av total mengde levert energi. Det er den laveste ILE i et kalenderår siden nettselskapene i 1995 ble pålagt å rapportere spesifikke avbruddsdata til NVE, se figuren nedenfor.

 ILE 2010

(Illustrasjon: ILE i promille av LE)

Figuren viser at ILE for varslede avbrudd (grønn kurve) har vært svært stabil fra og med 2001, som sammenfaller med det året NVE innførte kvalitetsjustering av nettselskapenes inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE). Kurven for ikke varslede avbrudd (rød kurve) viser en synkende tendens for ILE, men har naturlig nok noe større variasjoner da om lag 40 % av alle avbruddene skyldes påvirkning på kraftnettet fra omgivelsene (vind, snø, tordenvær, osv).

Geografiske forskjeller
Statistikken viser også de geografiske variasjonene i Norge. Figuren nedenfor illustrerer hvordan gjennomsnittlig antall avbrudd per kunde, samt gjennomsnittlig varighet per avbrudd, varierer for de ulike fylkene. Fylker med stor geografisk utbredelse og stor andel luftledningsnett kommer normalt ut med noen flere antall avbrudd per kunde og noe lengre varighet per avbrudd. Hordaland fylke var det fylket som kom nærmest landsgjennomsnittet i 2010.

 ILE2010 fylke

(Illustrasjon: avbruddsstatistikk)